Hans Oosterkamp stelt een vraag aan een bezoeker van het Fizi Jaarevent

De weg naar 1.000 leden

Terug in de tijd

Het is september 2019, er is een strategiebijeenkomst belegd door het bestuur van Fizi waarbij niet alleen alle bestuursleden van het algemeen bestuur zijn uitgenodigd maar ook een aantal betrokken en positief kritische leden. Voorzitter Ellen Kalkhoven zou kort daarna aftreden als voorzitter, maar was zich ervan bewust dat er veel moest veranderen om het tij te keren. Maar hoe? De medewerksters van het verenigingsbureau vroegen zich hardop af of ze een jaar later nog hun baan zouden hebben. Want het ging niet goed met Fizi. Teruglopende ledenaantallen, een krimpende begroting. De reserves nog op orde en een enorme groep betrokken vrijwillige bestuurs- en commissieleden ten spijt. Het was tijd voor een flinke impuls en nieuw elan.

Strategiemeeting september 2019: doorbraak

De nieuwe verenigingsmanager Goeran de Pater, destijds slechts enkele weken in dienst, nam het initiatief voor de invulling van de strategiebijeenkomst en presenteerde de resultaten van de laatste jaren: teruglopende ledenaantallen, een teruglopende begroting. Positief maar kritisch nam hij de deelnemers mee in de gevolgen bij hetzelfde beleid en de alternatieve kansen en mogelijkheden zoals de kans die er ligt om met inhoudelijke content voor zorgfinancials belangrijke stappen te zetten als thought leader van de sector. Dit zou pas jaren later kunnen worden opgepakt.

Langzaam ontstond bij alle actief betrokken (bestuurs)leden het besef dat er daadwerkelijk iets moest veranderen. In dezelfde bijeenkomst gingen de deelnemers in brainstormgroepen uiteen om met suggesties te komen die zouden bijdragen aan de groei van de vereniging. Hier werd de basis gelegd voor de succesvolle nieuwe strategische koers die Fizi later zou kiezen.

Van twee naar drie pijlers

Fizi profileerde zich in die periode als netwerkvereniging waarbij het onderscheidend vermogen zich vooral richtte op het kennisdelen en netwerken, voortkomend uit de HEAD-tijd. Inmiddels bleek Fizi echter ingehaald door de tijd doordat steeds meer commerciële bedrijven hetzelfde deden. Wat is dan het onderscheidend vermogen, wat biedt Fizi dat anderen niet bieden? De brainstormsessies bij de strategiebijeenkomst leverde op dat naast deze twee pijlers een derde belangrijke pijler werd toegevoegd: Invloed. Deze keuze bleek veel waard!

Om relevant te zijn als vereniging moet je onderscheidend zijn en wanneer Fizi zich meer gaat focussen op de stakeholders zoals de brancheverenigingen, NZa, ZN, het ministerie van VWS dan zou Fizi veel relevanter worden voor leden. En andersom!

Bedrijfslidmaatschappen

Tot 2020 bestond het lidmaatschap bij Fizi uit individuele lidmaatschappen. Met als gevolg dat het altijd lastig bleek om die te vervangen wanneer het betreffende lid vertrok naar een andere instelling of buiten de zorg ging werken.

Het toenmalige bestuur sprak vaak over de mogelijkheid om zorginstellingen met meerdere zorgfinancials lid te maken van Fizi, maar dat kwam niet van de grond. Tijdens de strategiebijeenkomst in september 2019 werd besloten dat dit serieus zou worden onderzocht en opgepakt.

De aanjagers van de nieuwe koers

Het was duidelijk dat er iets moest gaan veranderen. Arnold Wijngaarden, enkele maanden voor de strategiebijeenkomst benoemd tot secretaris van Fizi en daarmee lid van het dagelijks bestuur, zocht actief contact met Goeran om gerichte plannen te ontwikkelen waarbij de twee eerder vermelde veranderingen centraal stonden.

Fizi als verbinder richting stakeholders

In het voorjaar van 2020 werd Jorrit Wigchert (destijds als betrokken lid positief kritisch aanwezig tijdens de strategiebijeenkomst) de nieuwe voorzitter van Fizi. Corona had inmiddels zijn intrede gedaan, hetgeen zorgde voor een kans die met beide handen werd aangegrepen: Jorrit nam het initiatief om namens Fizi maandenlang als verbinder tussen de brancheverenigingen te fungeren door wekelijkse meetings te organiseren om belangrijke zaken, zoals de gevolgen van corona voor zorgorganisaties , op elkaar af te stemmen en een eenduidig geluid af te geven richting NZa en het ministerie van VWS. Tegelijkertijd schakelde het verenigingsbureau van Fizi over op online bijeenkomsten, in samenwerking met de partners van Fizi.

Iedereen meenemen

Ondertussen werden de sectorbesturen meegenomen in de gedachten over de beoogde koersverandering vereniging.  In de gesprekken hierover werd de expertise en de inbreng van de ervaren bestuursleden meegenomen, duidelijkheid en draagvlak gecreëerd en kreeg iedereen de gelegenheid om te reageren.

Tegelijkertijd werd in de loop van 2020 een uitgekiend lidmaatschapsmodel ontwikkeld die gedurende de maanden steeds werd getoetst bij het algemeen bestuur. Met de input van het bestuur en een aantal sessies met nauw betrokken leden leidde dit de tot een concept strategische koers 2021-2023 waarbij vele speerpunten werden benoemd, zoals bijvoorbeeld het verjongen van het bestuur, de wens voor meer vrouwen in het bestuur en groei van het aantal Young Financials. Daarnaast werd het delen van kennis uit sectorbesturen en commissies met de leden, het beter zichtbaar worden als vereniging en de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van Fizi als speerpunt benoemd.

Sponsors of partners?

Ook werd inhoud van de sponsorpakketten onder de loep genomen en bij de introductie van de nieuwe strategische koers flink aangepast. Goeran ging in gesprek met de hoofd- en subsponsors en kondigde aan dat er een forse verandering zou komen: het sponsorbedrag zou fors verlaagd worden en daarmee werd het alleenrecht van sponsorschap opgeheven.

Sponsorschap ging over in partnerschap, waardoor verwachtingen over en weer beter worden gemanaged. Kennispartners doen een bijdrage door het delen van kennis, bij exposurepartners gaat het vooral om zichtbaar zijn. Dit besluit bleek later te leiden naar een intensivering van de samenwerking en had een forse groei van het aantal betrokken partners tot gevolg.

Nieuwe strategische koers per 1 januari 2021

Tijdens de ALV van 1 december 2021 geeft de voorzitter uitgebreid uitleg over de koerswijziging van Fizi. De drie pijlers worden toegelicht, de drie verschillende bedrijfslidmaatschappen geïntroduceerd en de verandering van koers van sponsors naar partners wordt definitief.

Doordat vele bestuursleden van Fizi gedurende het gehele traject betrokken waren werd er enthousiast unaniem akkoord gegeven op de nieuwe strategische koers van Fizi!
Het strategisch plan kent heldere doelstellingen die voor de komende jaren zijn uitgestippeld. Hierbij is het model van McKinsey gehanteerd.

2021: Focus op bedrijfslidmaatschappen!

Het is van groot belang voor Fizi om vlot te groeien in het aantal leden. Daarom lag de focus van het verenigingsbureau op de verkoop van bedrijfslidmaatschappen, en met succes! Er wordt een relatiebeheerder aangesteld die samen met de verenigingsmanager actief de leden benaderde voor de overstap van individuele naar bedrijfslidmaatschappen. Daarnaast waren alle bestuursleden hierin ook actief en nauw betrokken. In dit eerste jaar werden er maar liefst 41 zorginstellingen lid met een bedrijfslidmaatschap. In de meeste gevallen waren dit reeds bestaande leden die meer zorgfinancials uit hun organisatie wisten te mobiliseren en zo groeide het aantal leden in 2021 explosief.

De impact van bedrijfslidmaatschappen voor de sectorbestuursleden

Met de introductie van de bedrijfslidmaatschappen verdubbelde Fizi eveneens het aanbod van bijeenkomsten door het segmenteren van het aanbod voor de diverse functieniveaus. Dat blijkt een flinke last op de schouders van zowel het verenigingsbureau als voor alle vrijwillige sectorbestuursleden, want dit leidde tot meer dan een verdubbeling van de (online en fysieke) bijeenkomsten. Begrijpelijk dat dit niet zonder slag of stoot ging. Toch werd er in 2021 een enorm goed resultaat geboekt met mooie scores van de deelnemers voor de georganiseerde bijeenkomsten.

Verjonging van het bestuur

De ervaren bestuursleden uit het algemeen bestuur die aan het einde van hun bestuursperiode waren, droegen hun stokje over aan beduidend jongere bestuursleden. Met de vele veranderingen die steeds beter zichtbaar en voelbaar werden, werd ook een andere inzet gevraagd van de bestuursleden. De jonge ambassadeurs van Fizi gingen met frisse energie aan de slag binnen hun sectorbestuur. Dit zorgde voor veel enthousiasme, wat zijn vruchten afwierp bij de leden.

Het verenigingsbureau verandert mee

Ook voor de medewerkers op het verenigingsbureau betekenen de veranderingen erg veel. Er wordt met ingang van 2021 met een nieuw automatiseringssysteem gewerkt dat de aanmeldingenstroom van deelnemers aan bijeenkomsten automatiseert. Daarnaast staat het verenigingsbureau in nauw contact met de bestuursleden en partners van Fizi. Er wordt een stevig beroep gedaan op de flexibiliteit en inzet van de medewerkers maar de groei die is ingezet en de veranderingen die zijn doorgevoerd werken enthousiasmerend en is hoopvol.

Groei van aantal partners

Meerdere nieuwe partners sluiten zich bij Fizi aan, zowel kennis- als exposure partners. De keuze om de overstap te maken van sponsors naar partners blijkt de juiste keuze!

Fizi Academy

Om de pijler ‘kennis’ te laden lanceerde Fizi in samenwerking met een zeer betrokken partner een drietal leergangen in de Fizi Academy. Ook werden er (e-learnings)programma’s van andere partners aan toegevoegd. Deze aanbod-gestuurde aanpak bleek ondanks de vele inspanningen geen succes. Fizi zou later (in 2023) de Fizi Academy op een geheel andere wijze positioneren.

2022: Fizi groeit door en verandert!

Het bestuur blijkt bereid om de begroting te verruimen en investeringen te doen waarmee verdere groei mogelijk wordt gemaakt. Er is het volste vertrouwen dat we op de goede weg zijn!

De veranderingen binnen de sectorbesturen leiden tot een frisse wind en de nieuwe initiatieven trekken de aandacht van veel (nieuwe) leden. Het aantal bedrijfslidmaatschappen blijft groeien en het bestuur is bereid om de verdiende euro’s te besteden aan het aanstellen van een marketeer. Eindelijk. Matthijs van der Woude is een ervaren marketeer die als geen ander de vertaalslag weet te maken om concrete doelen te vertalen naar acties. Er wordt voor het eerst in de historie van Fizi gewerkt aan een marketingplan. Fizi heeft ambitieuze plannen!

Online content bewijst het succes

In de zomer publiceert Fizi voor de eerste keer een whitepaper in samenwerking met een betrokken partner. Het blijkt een overweldigend succes. Meer dan 100 downloads binnen een week, tientallen potentiële leden en erg veel interesse in het bijwonen van een bijeenkomst. Het bewijs is geleverd dat inhoudelijke (online) content een belangrijke rol speelt in de positionering en verdere groei van Fizi!

Fizi Academy 2.0

In samenwerking met een partner wordt een bijeenkomst georganiseerd over Rolling forecasting, naar aanleiding van het veel gedownloade whitepaper. Dit blijkt zo’n groot succes dat er een tweede bijeenkomst wordt georganiseerd over dit thema. Onder de deelnemers blijkt veel behoefte aan ondersteuning bij de implementatie.

Samen met de partner wordt het Implementatietraject Rolling forecasting ontwikkeld en aangeboden vanuit de Fizi Academy.

Jaarevent

Doordat het aantal leden en deelnemers aan bijeenkomsten groeit, besluit Fizi uit te wijken naar een grotere locatie voor het jaarevent, Kontakt der Kontinenten. Ervaren commissieleden en Young Financials organiseren samen een geweldig jaarevent. Het jaar wordt afgesloten met een flinke groei en de begroting stijgt opnieuw.

Verbinding met andere partijen – duurzaamheidscongres

Fizi zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen, zoals Rabobank Zorg, NVTZ, NVZD, Intrakoop en INNAX. Met deze organisaties werd een grootschalig duurzaamheidscongres georganiseerd in het auditorium van Rabobank. Een enorm succes waar meer dan 200 zorgbestuurders en -financials aanwezig waren.

Aantal bedrijfslidmaatschappen blijft groeien

Het jaar wordt afgesloten met 81 bedrijfslidmaatschappen Het aantal leden groeit hiermee stevig!

2023: Jubileumjaar en ultiem record!

Fizi bestaat 50 jaar! Inmiddels zit Fizi in een erg goede flow en telt Fizi meer dan 900 leden. Ook dit jaar investeert de vereniging in de mogelijkheden voor verdere groei.

Jubileumfeest

Het verenigingsbureau organiseert samen met de jubileumcommissie, samengesteld uit (oud) leden een geweldig jubileumfeest. Bij dit feest op 2 mei zijn meer dan 100 (oud) leden aanwezig. Daarnaast wordt een extra dik jubileumnummer van de Fizier uitgegeven. Een enorme mijlpaal is bereikt!

Professioneel marketingplan

Het verenigingsbureau heeft niet stil gezeten. Het marketingplan 2023 dat wordt gepresenteerd is professioneel en ambitieus. De doelstellingen zijn SMART en worden – blijkt later – grotendeels gerealiseerd.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau is druk met het faciliteren van de bijeenkomsten. Christien Zuidersma versterkt het Fizi team. Zij heeft de focus op het werven van deelnemers en legt contacten met partners. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website, een enorme klus. Het jaarevent is een grote uitdaging dit jaar door de enorme groei van deelnemers en partners.

Online content

In 2022 is het besluit genomen dat het aantal uitgaven van de Fizier wordt teruggebracht naar drie nummers in 2024. Reden hiervoor is om tijd vrij te maken voor meer aandacht voor online content.

In afstemming met partners en de communicatiecommissie creëert Fizi steeds meer content. Er worden vijf whitepapers uitgegeven met een enorm bereik. Dat deze vorm van contentmarketing werkt blijkt uit het enorme aantal niet-leden van Fizi dat de content downloadt. Deze worden door het verenigingsbureau opgevolgd, wat meerdere nieuwe leden opleverde. Hier ligt een enorme kans voor verdere groei!

Fizi Academy 2.0

Na de publicatie van het whitepaper Rolling forecasting voor de zorgsector en de grote belangstelling voor de bijeenkomsten over dit onderwerp, starten in mei drie groepen van tien deelnemers aan het implementatietraject Dit blijkt een schot in de roos. Maar liefst twintig zorginstellingen melden zich aan voor dit unieke traject. Ook levert dit een aantal nieuwe Fizi leden op.

De nieuwe koers van Fizi Academy is om in nauwe samenwerking met de partners vraag-gestuurd aanbod te realiseren. In samenwerking met de partners zet Fizi met de Academy een praktijkgericht en uniek programma in de markt.

Young Financials

Inmiddels is het aantal Young Financial-leden (<32 jaar) gegroeid van 34 naar 82. In samenwerking met Dick de Groot start in 2023 een intervisietraject voor Young Financials.

Er zijn twee intervisie groepen bestaande uit twaalf deelnemers die vier keer bijeen komen. De reacties zijn enthousiast. Begin 2024 start het derde intervisietraject.

Jaarevent

Het jaarevent is voor de eerste keer ooit uitverkocht, met op beide dagen 250 deelnemers. Een ongekend succes! Zowel de deelnemers als de partners geven een uitstekende beoordeling. Fizi leeft als nooit te voren! Ook financieel is het jaarevent een succes, wat bijdraagt aan de groei van de vereniging.

Nieuwe strategie

In de zomer van 2023 werkt een afgevaardigde groep leden aan de strategische koers van 2024-2027. Tijdens het Fizi Jaarevent wordt vol trots de missie gepresenteerd:

Wij geloven in betaalbare, toegankelijke zorg waarin onze zorgfinancials het verschil maken. We verbinden, inspireren en dagen elkaar uit. We voelen gezamenlijk een belangrijke verantwoordelijkheid voor een duurzaam Nederlands zorgstelsel

Medio 2024 wordt de nieuwe strategische koers vastgesteld.

Steeds meer verbinding

Ondertussen groeit de verbinding met externe partijen en het aantal partners explosief. De huidige partners identificeren zich met de missie van Fizi.

Zichtbaarheid en thought leadership

De weg die Fizi is ingeslagen blijkt de juiste. Fizi is online steeds beter zichtbaar wat leidt tot groei van deelnemers aan bijeenkomsten, aanmeldingen van nieuwe bestuursleden en groei van leden én partners.

December 2023: 1.000 leden, een geweldig record!

In december verwelkomen we Ziekenhuis St Jansdal als 1.000ste lid van Fizi. Een enorme mijlpaal!

Door relevante content te publiceren bouwt Fizi steeds nadrukkelijker aan de status van thought leader waar je als zorginstelling lid van wilt zijn.

2024-2027

Fizi blijft bouwen aan verdere groei. Er wordt kritisch gekeken naar de optimale verenigingsstructuur om de missie te bereiken.

Er wordt geïnvesteerd in marketing automation om nog beter zichtbaar te zijn en een optimale opvolging te kunnen doen. Meer dan ooit zullen we content delen dat via de kennisbank van de nieuwe website eenvoudig te vinden is.

We gaan nieuwe (social media) kanalen inzetten om onze doelgroep te bereiken en met partners mooie programma’s ontwikkelen voor bijeenkomsten en Fizi Academy, waarbij de trajecten specifiek afgestemd zijn op zorgfinancials. We onderzoeken hoe community’s kunnen inzetten om nog meer verbinding en expertise te delen.

Daarnaast houdt Fizi aandacht voor het binden en boeien van leden en wordt er actief gewerkt aan het verbeteren en versterken van de relatie met de relevante stakeholders. 

Fizi is relevant en voor de beroepsgroep en heeft de ambitie om stevig door te groeien. Alle bestuur- en commissieleden, partners en medewerkers van het verenigingsbureau werken nauw en zeer actief samen aan hetzelfde doel:

Betaalbare, toegankelijke zorg waarin onze zorgfinancials het verschil maken. We verbinden, inspireren en dagen elkaar uit. We voelen gezamenlijk een belangrijke verantwoordelijkheid voor een duurzaam Nederlands zorgstelsel.